EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ