Programmer (Urgent)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม , ออกแบบรายงานเพื่อรองรับการใช้งานภายในบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนก/ฝ่าย/สาย/กลุ่มงาน ที่ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวคอมพิวเตอร์,ระบบสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้าน การเขียนโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูล
• มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนและแก้ไขโปรแกรมบน Internet ,Web และ Client เช่น ASP.Net , JavaScript เป็นต้น
• มีความรู้การเขียนโปรแกรม X++ / Microsoft Dynamics AX
• มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และ Application Software
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server /2003 Server ,Windows 2000
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ Training และ Support User
• สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
• มีบุคลิกภาพดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถใช้งาน SQL, Crystal Report, VB 6 , VB.net

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 22 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • บุคลิกภาพดี
  • การแก้ไขปัญหา
  • การทำงานเป็นทีม

สมัครงาน

Apply Now