เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Officer)

BangkokFull-Time

Job Description

1.จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดูแลการจัดฝึกอบรมภายใน และประสานงานฝึกอบรมภายนอก
2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร รวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งบันทึกผลการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ
3.ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ติดตาม และสรุปผล ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดไว้
4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
5.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการ ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการเสริมความรู้ ทักษะ ให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

Job Specification

1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ / รัฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสต์ / จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และประสบการณ์งานด้านฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรทั้งกระบวนการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และติดต่อประสานกับส่วนราชกาารได้
5. มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้คำปรึกษาบุคคลอื่นได้ และมีทักษะการเจรจาต่อรอง
7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
8. สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Job Details

 • Opened Until: 23 Jan 2017
 • Full-Time
 • Work Routine: Monday to Friday
 • Human Resources

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Expirience: No Experience

General Skills

 • Communication
 • Driving licence
 • Good Human Relations
 • Negotiation and persuasion
 • Vehicles
 • Work under pressure

Computer Skills

 • Microsofe Office (Basic)

Apply For Job

Apply Now