ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

-จัดทำนิติกรรมสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่างๆ
-มีความรู้ทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

-อายุ 30-40 ปี
-ปริญญาตรี-โท คณะนิติศาสตร์
-มีประสบการณ์การร่างนิติกรรมสัญญา 7 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และทำการร่างสัญญาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 30-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

สมัครงาน

Apply Now