เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Officer)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่หลัก :
• จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดูแลการจัดฝึกอบรมภายใน และประสานงานฝึกอบรมภายนอก
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร รวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งบันทึกผลการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ
• ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ติดตาม และสรุปผล ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดไว้
• ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการ ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการเสริมความรู้ ทักษะ ให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

รายละเอียด :
• เพศชาย/หญิง
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ / รัฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสต์ / จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และประสบการณ์งานด้านฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรทั้งกระบวนการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และติดต่อประสานกับส่วนราชกาารได้
• มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้คำปรึกษาบุคคลอื่นได้ และมีทักษะการเจรจาต่อรอง
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ประสานงาน
  • ใบขับขี่
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
  • ยานพาหนะ
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now