เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Officer)

BangkokFull-Time

Job Description

หน้าที่หลัก :
• จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดูแลการจัดฝึกอบรมภายใน และประสานงานฝึกอบรมภายนอก
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร รวบรวม จัดเก็บอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งบันทึกผลการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ
• ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร ติดตาม และสรุปผล ตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดไว้
• ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการ ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการเสริมความรู้ ทักษะ ให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

Job Specification

รายละเอียด :
• เพศชาย/หญิง
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ / รัฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสต์ / จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และประสบการณ์งานด้านฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรทั้งกระบวนการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และติดต่อประสานกับส่วนราชกาารได้
• มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้คำปรึกษาบุคคลอื่นได้ และมีทักษะการเจรจาต่อรอง
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

Job Details

 • Opened Until: 22 Dec 2015
 • Full-Time
 • Work Routine: Monday to Friday
 • Human Resources

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Expirience: No Experience

General Skills

 • Coordinate
 • Driving licence
 • Good Human Relations
 • Negotiation and persuasion
 • Vehicles
 • Work under pressure

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

Apply For Job

Apply Now