เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (Purchasing Officer)

BangkokFull-Time

Job Description

หน้าที่หลัก :
• ดูแลการจัดซื้อ – จัดจ้าง งานก่อสร้างโรงงาน, เครื่องจักร, งานไฟฟ้า, ประปา, งานระบบ และ Part ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการไม้อัดเม็ดชีวมวล
• ดูแลการจัดซื้อ – จัดจ้าง กลุ่มงงานซ่อมบำรุง (Facility) อาคารโรงงาน, เครื่องจักร, งานไฟฟ้า, ประปา, งานระบบ และ Part ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการไม้อัดเม็ดชีวมวล
• ดูแลการจัดซื้อกลุ่มงงานวัสดุสิ้นเปลื้องโรงงาน เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุง หรือ กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้า , โครงการไม้อัดเม็ด , ศูนย์รับซื้อชีวมวล
• ดูแลงานจัดซื้อและจัดจ้าง ร่วมว่างแผนการซ่อมบำรุงประจำปี โรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไม้อัดเม็ด
• วางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
• ดูแลงานจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์การผลิต (MRO)
• ติดต่อ คัดเลือกผู้ขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ เหมาะสม ตามงบประมาณ
• เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification

รายละเอียด :
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์,สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาการบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการดูแล ควบคุมงานด้านจัดซื้อในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า,งานซ่อมบำรุง,งานโครงการตั้งแต่ 3-5 ปี
• มีความอดทน ทัศนคติที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ มีทักษะความเป็นผู้นำ วิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์และอดทน มีจริยธรรมและมีวินัยในการทำงาน
• มีความกระตือรือร้น และสามารถปฏิบัติภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง
• มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครืองจักร และเครื่องมือโรงงานและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีและภาษาอังกฤษที่ดี
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
• สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) และเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ (จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.กำแพงเพชร)

Job Details

 • Opened Until: 22 Dec 2015
 • Full-Time
 • Work Routine: Monday to Friday
 • Purchasing

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Master's Degree
 • Age: over 25 years
 • Expirience: 3 Years

General Skills

 • Accuracy
 • Analysis
 • Driving licence
 • Good Human Relations
 • Honesty
 • Leadership
 • Negotiation and persuasion
 • Positive attitude
 • Problem solving
 • Work under pressure

Spoken Languages

 • English (Advanced)

Written Languages

 • English (Advanced)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

Apply For Job

Apply Now