Room Attendant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ให้บริการกับลูกค้าและมีความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและกับทุกแผนก
รักษาระดับการแต่งกายและบุคลิกภาพให้ดูดีและมีความเป็นมืออาชีพ
สามารถทำงานนอกเหนือจากงานหลักตามที่ได้รับมอบหมายและมีความรับผิดชอบ
ตรวจเช็คและรายงานสถานะห้องพัก
ทำความสะอาดห้องพักตามที่ได้รับมอบหมายรวมถึงพื้นที่สาธารณะ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

หากผู้สมัครมีประสบการณ์ในด้านนี้จะถือเป็นข้อได้เปรียบแต่ไม่สำคัญ
สามารถทำงานเป็นรอบช่วงเวลาได้
มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now