เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ (ประจำสำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ควบคุมดูแล และตรวจสอบเอกสาร
การนำเงินที่รับชำระจากเจ้าของร่วมประจำวันเข้ัาบัญชีเงินฝาก
ของนิติบุคคลอาคารชุดที่รับบริหาร
- ควบคุมดููการนำเสนอลงนามเช็ค และติดตามผลงานการลงนาม
เพื่อจ่ายให้กับบริษัทฯคู่ค้าหรือผู้รับเหมางาน
บริการต่างๆ เมื่อเช็คถึงกำหนด
- ดำเนินการและควบคุมดูแล การจ่ายชำระค่าใช้่จ่ายต่างๆ
ของนิติบุคคลอาคารที่รับบริหาร พร้อมตรวจเอกสารเพื่อ
ความถูกต้องก่อนนำส่งคืนนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละแห่ง
- จัดทำรายงานต่่างๆ ของแผนกแคชเชียร์
ทั้งรายงานที่ต้องออกเป็นประจำทุกวัน และรายงานรายสัปดาห์
รวมถึงการออกสถานะการเงินประจำเดือนของนิติฯ ที่รับจ้างบริหาร
ให้มีประสิทธิิภาพสูงสุดในการนำไปให้คณะกรรมการอาคารชุด
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการภายในอาคาร และติดประชาสัมพันธ์
ภายในอาคารตาม พรบ.อาคารชุดกำหนด
- เป็นผู้นำเสนอและหาข้อมูลสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอเงินออกหาผลประโยชน์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน
- ติดต่อและประสานงานด้านธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของนิติฯ
ที่รับบริหารกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์กับนิติบุคคลที่รับบริหาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 25-32 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน, การเงินและการธนาคาร
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีความอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 19 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now